top of page

Adatvédelmi szabályozás kialakítása

Az Ön adatkezelési tevékenységeinek, működésének, a jogszabályoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelel.

Gyors, precíz.

Egyszerű, mert a háttértudást mi biztosítjuk.

Weboldalra könnyen elhelyezhető.

Részei:

 • Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat/tájékoztató 

 • Cookie-tájékoztató, ha a weboldal cookie-kat használ

 • Iratkezelési szabályzat, ha van papír alapú adatkezelés

 • Kameraszabályzat, ha kamerarendszert üzemeltet

 • Nyereményjáték szabályzat, ha nyereményjátékokat szervez pl. facebook-on

 • Munkavállalói tájékoztató

 • Kötelező szervezeti szabályozás, ha  a tv-i feltételek fennállnak

Szabalyozas
Szabreszek

Nyilvántartásba vétel

Bizonyos adatkezelési tevékenységeket be kell jelenteni a NAIH-hoz, másokat pedig nem.

A bejelentés elektronikus úton történik. A nyilvántartásba vételről a NAIH határozatot hoz, amelyet elektronikus úton küld meg. Mi ezt továbbítjuk Ön felé.

Ne feledje! A NAIH határozatok számait a weboldalán tüntesse fel, hogy az érintetteket erről is tájékoztassa!

A nyilvántartásba vétel feladatát rendszerint az adatvédelmi szabályozás kialakításával együtt látjuk el, de önállóan is megrendelhető.

Nyilvantartas

Adatvédelmi audit tartása

Az adatvédelmi audit célja annak felmérése, hogy az Ön által irányított szervezet

 • teljesítette-e már a jogszabályokból fakadó kötelezettségeit, 

 • működése megfelel-e a jogszabályoknak és saját szabályozó dokumentumainak,

 • munkavállalói ismerik-e a feladatvégzésükre vonatkozó szabályokat

 • felkészült-e az  EU adatvédelmi rendeletének megfelelő működésre.

Az audit alkalmassági és megfelelőségi auditból áll, kiscsoportos vagy személyes, esetleg interneten keresztül történő interjúkkal történik. A megfelelőségi audit lehet funkcionális audit, de szükség esetén átlépi a kialakított osztályok határait és folyamat- vagy horizontális audittá válhat. Az auditot minden esetben előre meg kell tervezni, hogy az valóban az Ön működésének megfelelő legyen.

Eredménye az audit jelentés, amelyből megismeri azt, hogy a működésben hol vannak az erősségek, gyengeségek, mely területeken és mit kell javítani, módosítani. Az adatvédelmi szabályozás alapjának is tekinthető, de attól különálló, önállóan is elvégezhető tevékenység.

Kiegészülhet titok- és/vagy iparjogvédelmi audittal is.

Adatvedelmiaudit

Belső adatvédelmi felelősi pozíció ellátása

Az Info tv. alapján belső adatvédelmi felelőst kell kinevezni vagy megbízni

 • az országos hatósági, munkaügyi vagy bűnügyi adatállományt kezelő, illetve feldolgozó adatkezelőnél és adatfeldolgozónál;

 • a pénzügyi szervezetnél;

 • az elektronikus hírközlési és közüzemi szolgáltatónál.

Az új EU-s adatvédelmi rendelet adatvédelmi tisztviselőként említi és kötelezővé teszi a fentieken túl akkor is, az adatkezelő fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé.

A belső adatvédelmi felelős

 • közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;

 • ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;

 • kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;

 • elkészíti, aktualizálja a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;

 • vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;

 • gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról;

 • részt vesz a belső adatvédelmi felelősök konferenciáján;

 • ellát egyéb, jogszabály vagy belső szabály, utasítás szerinti feladatot.

Adatvédelmi felelőst opcionálisan, az adatvédelem mellett elkötelezett adatkezelőként is ki lehet nevezni.

baf

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

Adatvédelmi incidens a személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Minden adatkezelőnek, így Önnek is feladata az esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidensek nyilvántartása. Az Infotv. meghatározza, hogy mit kell nyilvántartani, a nyilvántartással mit kell kezdeni.

Az EU adatvédelmi rendeletének 33. cikke alapján az adatvédelmi incidenseket be kell jelenteni a felügyeleti hatóságnak, 72 órán belül a tudomásszerzést követően

A nyilvántartás vezetése kiszervezhető, így e kötelezettség teljesítésének terhét levehetjük a válláról. Természetesen, szükség esetén, a bejelentésben is segítünk.

incidens

Titok- és iparjogvédelmi audit

Az Ön által vezetett szervezet gazdasági és üzleti titkai, know-how-ja védendő érdekek.

A titok- és iparjogvédelmi audit célja

 • annak azonosítása, hogy melyek azok az információk, mely az a tudás, amelynek titokban tartásához Önnek érdeke fűződik,

 • annak felderítése, hogy a védendő titkokat milyen jogi vagy más módon lehet és kellene védeni,

 • a védendő titkokhoz való hozzáférési jogosultságok vizsgálata,

 • meghatározni azt, hogy kik azok a munkavállalók és más személyek, akik tudása elengedhetetlen a védendő titok fejlesztéséhez,

 • felmérni azt, hogy a jelenlegi belső szabályozás megfelelő védelmet nyújt-e,

 • javaslatokat tenni a védendő titkok helyes és biztonságos kezelésére, védelmére.

Különösen ajánlott start-up-ok, IT cégek, kutató-fejlesztő-gyártó vállalkozások számára.

A titok- és iparjogvédelmi audit kiegészülhet adatvédelmi audittal, vagy sérülekénység vizsgálattal is.

tesiparjog

Sérülékenység vizsgálat

A vizsgálat célja annak felderítése, hogy az Ön informatikai rendszerei az információbiztonság

 • bizalmasság,

 • sértetlenség (integritás),

 • rendelkezésre állás (elérhetőség)

alapvető jellemzőivel rendelkeznek-e

Az eredmények alapján meg lehet tenni mindazokat a lépéseket, amelyek segítségével az informatikai biztonság erősíthető, növelhető.

Különösen ajánlott start-up-ok, kutató-fejlesztő-gyártó vállalkozások számára. Kiegészülhet adatvédelmi, továbbá titok- és iparjogvédelmi audit segítségével is.

A vizsgálat megvalósulhat külső és/vagy belső helyszínen, módon is.

A pontos módszertant az Önnel történt egyeztetést követően részletesen kidolgozzuk és a feladatokat ütemezzük.

serulekenyseg

Adatvédelmi oktatás, előadás

Az adatkezelőknek feladatuk az, hogy a működést a jogszabályok és a létrehozott adatvédelmi szabályozás szerinti folytassák, amelynek nélkülözhetetlen eleme a munkatársak oktatása.

Oktatjuk az adatkezelők alkalmazottait, és oktatásokat tartunk önkormányzatok számára is, hiszen a 2013. évi L. tv. alapján az önkormányzatok vezetőinek kötelességük a biztonságtudatosság szinten tartása.

Tartunk adatvédelmi előadásokat az adatkezelők kisebb-nagyobb csoportjai (pl. szállodák, webshopok, stb.) számára, a működéseknek megfelelő tipikus adatkezelések kidomborításával, az adatvédelmi kötelezettségek tudatosítása céljával.

eloadas

Védjegy bejelentés

Olyan ábrázolható márkajelzéssel rendelkezik, amelyet szeretne levédetni?

Szeretné megkülönböztetni termékeit, szolgáltatásait a versenytársaitól? Védeni kívánja magát?

Tudta, hogy a védjegy bejelentését megelőzően érdemes kutatást, vizsgálatot végezni a védeni kívánt ábrázolás kapcsán?Tudja, hogy milyen áruosztályok léteznek?

 

Mi segítünk az eligazodásban, a védjegy bejelentésében!

vedjegy

ÁSZF kidolgozása

Amennyiben jellemzően fogyasztók nagy tömegével köt szerződést, érdemes általános szerződési feltételeket megfogalmaznia. 

Különösen fontos, hogy megfelelő tartalmú ászf-fel rendelkezzen, ha például webáruházon keresztül értékesít terméket, szolgáltatást. Ne feledje, a fogyasztókat tájékoztatnia kell az elállási/felmondási jogaik gyakorlásának feltételeiről, módjáról, elő kell segítenie a joggyakorlást. Ezt a kötelezettséget pedig vonatkozó ászf-fel teljesítheti. Mi segítünk, hogy a fogyasztóvédelmi kötelezettségek is maradéktalanul teljesüljenek!

aszf
bottom of page