Adatvédelmi szabályozás kialakítása

Az Ön adatkezelési tevékenységeinek, működésének, a jogszabályoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelel.

Gyors, precíz.

Egyszerű, mert a háttértudást mi biztosítjuk.

Weboldalra könnyen elhelyezhető.

Részei:

 • Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat/tájékoztató 

 • Cookie-tájékoztató, ha a weboldal cookie-kat használ

 • Iratkezelési szabályzat, ha van papír alapú adatkezelés

 • Kameraszabályzat, ha kamerarendszert üzemeltet

 • Nyereményjáték szabályzat, ha nyereményjátékokat szervez pl. facebook-on

 • Munkavállalói tájékoztató

 • Kötelező szervezeti szabályozás, ha  a tv-i feltételek fennállnak

 
 

Nyilvántartásba vétel

Bizonyos adatkezelési tevékenységeket be kell jelenteni a NAIH-hoz, másokat pedig nem.

A bejelentés elektronikus úton történik. A nyilvántartásba vételről a NAIH határozatot hoz, amelyet elektronikus úton küld meg. Mi ezt továbbítjuk Ön felé.

Ne feledje! A NAIH határozatok számait a weboldalán tüntesse fel, hogy az érintetteket erről is tájékoztassa!

A nyilvántartásba vétel feladatát rendszerint az adatvédelmi szabályozás kialakításával együtt látjuk el, de önállóan is megrendelhető.

 

Adatvédelmi audit tartása

Az adatvédelmi audit célja annak felmérése, hogy az Ön által irányított szervezet

 • teljesítette-e már a jogszabályokból fakadó kötelezettségeit, 

 • működése megfelel-e a jogszabályoknak és saját szabályozó dokumentumainak,

 • munkavállalói ismerik-e a feladatvégzésükre vonatkozó szabályokat

 • felkészült-e az  EU adatvédelmi rendeletének megfelelő működésre.

Az audit alkalmassági és megfelelőségi auditból áll, kiscsoportos vagy személyes, esetleg interneten keresztül történő interjúkkal történik. A megfelelőségi audit lehet funkcionális audit, de szükség esetén átlépi a kialakított osztályok határait és folyamat- vagy horizontális audittá válhat. Az auditot minden esetben előre meg kell tervezni, hogy az valóban az Ön működésének megfelelő legyen.

Eredménye az audit jelentés, amelyből megismeri azt, hogy a működésben hol vannak az erősségek, gyengeségek, mely területeken és mit kell javítani, módosítani. Az adatvédelmi szabályozás alapjának is tekinthető, de attól különálló, önállóan is elvégezhető tevékenység.

Kiegészülhet titok- és/vagy iparjogvédelmi audittal is.

 

Belső adatvédelmi felelősi pozíció ellátása

Az Info tv. alapján belső adatvédelmi felelőst kell kinevezni vagy megbízni

 • az országos hatósági, munkaügyi vagy bűnügyi adatállományt kezelő, illetve feldolgozó adatkezelőnél és adatfeldolgozónál;

 • a pénzügyi szervezetnél;

 • az elektronikus hírközlési és közüzemi szolgáltatónál.

Az új EU-s adatvédelmi rendelet adatvédelmi tisztviselőként említi és kötelezővé teszi a fentieken túl akkor is, az adatkezelő fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé.

A belső adatvédelmi felelős

 • közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;

 • ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;

 • kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;

 • elkészíti, aktualizálja a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;

 • vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;

 • gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról;

 • részt vesz a belső adatvédelmi felelősök konferenciáján;

 • ellát egyéb, jogszabály vagy belső szabály, utasítás szerinti feladatot.

Adatvédelmi felelőst opcionálisan, az adatvédelem mellett elkötelezett adatkezelőként is ki lehet nevezni.

 

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

Adatvédelmi incidens a személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Minden adatkezelőnek, így Önnek is feladata az esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidensek nyilvántartása. Az Infotv. meghatározza, hogy mit kell nyilvántartani, a nyilvántartással mit kell kezdeni.

Az EU adatvédelmi rendeletének 33. cikke alapján az adatvédelmi incidenseket be kell jelenteni a felügyeleti hatóságnak, 72 órán belül a tudomásszerzést követően

A nyilvántartás vezetése kiszervezhető, így e kötelezettség teljesítésének terhét levehetjük a válláról. Természetesen, szükség esetén, a bejelentésben is segítünk.

 

Titok- és iparjogvédelmi audit

Az Ön által vezetett szervezet gazdasági és üzleti titkai, know-how-ja védendő érdekek.

A titok- és iparjogvédelmi audit célja

 • annak azonosítása, hogy melyek azok az információk, mely az a tudás, amelynek titokban tartásához Önnek érdeke fűződik,

 • annak felderítése, hogy a védendő titkokat milyen jogi vagy más módon lehet és kellene védeni,

 • a védendő titkokhoz való hozzáférési jogosultságok vizsgálata,

 • meghatározni azt, hogy kik azok a munkavállalók és más személyek, akik tudása elengedhetetlen a védendő titok fejlesztéséhez,

 • felmérni azt, hogy a jelenlegi belső szabályozás megfelelő védelmet nyújt-e,

 • javaslatokat tenni a védendő titkok helyes és biztonságos kezelésére, védelmére.

Különösen ajánlott start-up-ok, IT cégek, kutató-fejlesztő-gyártó vállalkozások számára.

A titok- és iparjogvédelmi audit kiegészülhet adatvédelmi audittal, vagy sérülekénység vizsgálattal is.

 

Sérülékenység vizsgálat

A vizsgálat célja annak felderítése, hogy az Ön informatikai rendszerei az információbiztonság

 • bizalmasság,

 • sértetlenség (integritás),

 • rendelkezésre állás (elérhetőség)

alapvető jellemzőivel rendelkeznek-e

Az eredmények alapján meg lehet tenni mindazokat a lépéseket, amelyek segítségével az informatikai biztonság erősíthető, növelhető.

Különösen ajánlott start-up-ok, kutató-fejlesztő-gyártó vállalkozások számára. Kiegészülhet adatvédelmi, továbbá titok- és iparjogvédelmi audit segítségével is.

A vizsgálat megvalósulhat külső és/vagy belső helyszínen, módon is.

A pontos módszertant az Önnel történt egyeztetést követően részletesen kidolgozzuk és a feladatokat ütemezzük.

 

Adatvédelmi oktatás, előadás

Az adatkezelőknek feladatuk az, hogy a működést a jogszabályok és a létrehozott adatvédelmi szabályozás szerinti folytassák, amelynek nélkülözhetetlen eleme a munkatársak oktatása.

Oktatjuk az adatkezelők alkalmazottait, és oktatásokat tartunk önkormányzatok számára is, hiszen a 2013. évi L. tv. alapján az önkormányzatok vezetőinek kötelességük a biztonságtudatosság szinten tartása.

Tartunk adatvédelmi előadásokat az adatkezelők kisebb-nagyobb csoportjai (pl. szállodák, webshopok, stb.) számára, a működéseknek megfelelő tipikus adatkezelések kidomborításával, az adatvédelmi kötelezettségek tudatosítása céljával.

 

Védjegy bejelentés

Olyan ábrázolható márkajelzéssel rendelkezik, amelyet szeretne levédetni?

Szeretné megkülönböztetni termékeit, szolgáltatásait a versenytársaitól? Védeni kívánja magát?

Tudta, hogy a védjegy bejelentését megelőzően érdemes kutatást, vizsgálatot végezni a védeni kívánt ábrázolás kapcsán?Tudja, hogy milyen áruosztályok léteznek?

 

Mi segítünk az eligazodásban, a védjegy bejelentésében!

 

ÁSZF kidolgozása

Amennyiben jellemzően fogyasztók nagy tömegével köt szerződést, érdemes általános szerződési feltételeket megfogalmaznia. 

Különösen fontos, hogy megfelelő tartalmú ászf-fel rendelkezzen, ha például webáruházon keresztül értékesít terméket, szolgáltatást. Ne feledje, a fogyasztókat tájékoztatnia kell az elállási/felmondási jogaik gyakorlásának feltételeiről, módjáról, elő kell segítenie a joggyakorlást. Ezt a kötelezettséget pedig vonatkozó ászf-fel teljesítheti. Mi segítünk, hogy a fogyasztóvédelmi kötelezettségek is maradéktalanul teljesüljenek!