Az  Adatvédelmi Tanácsadó Kft.

külső adatvédelmi tájékoztatója

(a weboldalon olvasható tájékoztató)

 

Az Adatvédelmi Tanácsadó Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Eszterházy Pál u. 1. 1/10.,  cj: 13-09-197654, adószám: 26270007-2-13  e-mail: info@adatvedelmiauditor.hu), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja összefoglalóan és röviden a munkavállalóitól különböző érintetteket az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 

 • együttes, közös adatkezelést végez az Adatvédelmi Auditor Bt-vel, Dr. Bölcskei Krisztián e.v.-val és Dr. Bölcskei Krisztiánné e.v.-val közös nyilvántartási rendszer, valamint adott adatkezelések alapján,  amelynek konkrét céljai egybeesnek a közösen végzett adatkezelések céljaival annak érdekében, hogy az érintettek a lehető legmagasabb szakmai színvonalú szolgáltatást, támogatást kaphassák. A kapcsolattartásra kijelölt adatkezelő az Adatvédelmi Tanácsadó Kft.

 

 • az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik (a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, adathordozhatóság joga) gyakorlását bármelyik adatkezelő vonatkozásában az info@adatvedelmiauditor.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak a hatósághoz (NAIH, www.naih.hu) vagy bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet.

 

 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

 

 • adattovábbítás adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg. Adatkezelő kijelenti, hogy sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére nem küld adatokat.

 

 • az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső adatvédelmi szabályzat I. sz. függelékében találhatók.

 

 • amennyiben bármely, alább meghatározott adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatfeldolgozási feladatokat lát el adatfeldolgozó, úgy e személy meghatározásra került II. sz. függelékben. Szintén e függelék tartalmazza a közös adatkezelésben résztvevők, valamint más Partnerek adatait is.

 

 • adatbiztonsági intézkedéseket tett és a védelmet folyamatosan betartja az itt megfogalmazottak szerint.

 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek

Az Adatkezelő biztosítja

 • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadását a következő intézkedésekkel:

  • Logikai hozzáférés szabályozása

  • A munkaállomások kezelése

  • Szabályzatok

 

 • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozását a következő intézkedésekkel:

  • Logikai hozzáférés szabályozás

  • Nyomon követhetőség (naplózás)

  • Rosszindulatú software-ek kiszűrése

  • A munkaállomások kezelése

  • Fizikai hozzáférés védelem

  • Hálózati tevékenységek megfigyelése

  • Szabályzatok

 

 • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozását a következő intézkedésekkel:

  • Logikai hozzáférés szabályozás

  • Nyomon követhetőség (naplózás)

  • Rosszindulatú software-ek kiszűrése

  • A munkaállomások kezelése

  • Fizikai hozzáférés védelem

  • Hálózati tevékenységek megfigyelése

  • Szabályzatok

 

 • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozását a következő intézkedésekkel:

  • A munkaállomások kezelése

  • Karbantartás

  • Webhely biztonság

  • Hálózatbiztonság

  • Fizikai hozzáférés védelem

  • Hálózati tevékenységek megfigyelése

  • Hardware biztonság

  • Szabályzatok

 

 • azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá a következő intézkedésekkel:

  • Logikai hozzáférés szabályozás

  • Nyomon követhetőség (naplózás)

  • Fizikai hozzáférés védelem

 

 • azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére a következő intézkedésekkel,

  • Nyomon követhetőség (naplózás)

  • Nyilvántartások vezetése

 

 • azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe a következő intézkedésekkel:

  • Logikai hozzáférés szabályozás

  • Nyomon követhetőség (naplózás)

 

 • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozását a következő intézkedésekkel:

  • Logikai hozzáférés szabályozás

  • Nyomon követhetőség (naplózás)

  • Fizikai hozzáférés védelem

 

 • azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen a következő intézkedésekkel:

  • Biztonsági mentés

 

 • azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

  • Biztonsági mentés

  • Logikai hozzáférés szabályozás

  • Hálózatbiztonság

  • Hálózati tevékenységek megfigyelése

  • Szabályzatok

  • A munkaállomások kezelése

Az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső adatvédelmi szabályzat I. sz. függelékében találhatók. Alábbi összefoglalás az Adatkezelő által végzett minden adatkezelést tartalmazza, kivéve azokat, amelyek kizárólag az Adatkezelő munkatársaira vonatkoznak.

Rövidített adatkezelési tájékoztató:

A weboldalon történő kapcsolatfelvétel (adatvédelmi teszt elküldése, weboldalon keresztül történő üzenetküldés) esetén Ön személyes adatainak (név, e-mail cím, telefonszám) elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy megküldött adatait megismerhessük és a GDPR 6. cikk 1. a) pontja alapján kezeljük. Az adatkezelés célja a kérdések, ajánlatkérések megválaszolása, kapcsaolatfelvétel és -tartás. A személyes adatok feldolgozását Adatkezelő látja el. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, nem tesszük hozzáférhetővé. Adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, valamint egyéb jogairól és az adatkezelésről bővebb felvilágosítást az info@adatvedelmitauditor.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal teheti meg. Weboldalunk a wix.com weboldalkészítő portál segítségével jött létre, a wix.com használ, vagy használhat cookie-kat, de azokat mi nem használjuk, felelősséggel azok után nem tartozunk. Amennyiben az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellene, valamint a NAIH-hoz (www.naih.hu)  illetve a lakóhely szerint illetékes bírósághoz fordulhat. Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-110459/2016. Részletes adatvédelmi és adatbiztonsági tájékoztatónkat megtekintheti itt

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now