Útmutató a NAIH ajánlása alapján 

Mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát

Ezen alkotmányos követelmény az adatkezelés megkezdése előtt az előzetes tájékoztatáson keresztül érvényesülhet.

Az érintettek a megfelelő tájékoztatáson keresztül ismerhetik meg a személyes adataikra vonatkozó adatkezelést, illetve ezáltal érvényesülhet az információs önrendelkezési joguk.

Az előzetes tájékoztatásra vonatkozó követelményeket a jogalkotó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §- ában fogalmazta meg.

A jogalkotó alapvetően azt írja elő az adatkezelőknek, hogy az adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről nyújtsanak tájékoztatást, külön-külön.

A Hatóság tapasztalta, hogy az adatkezelési tájékoztatók sok esetben nem felelnek meg az alapvető alkotmányos követelménynek, és a magánszemélyek annak alapján nem tudják felismerni azt, hogy az adott adatkezelés milyen hatással van az információs önrendelkezési jogukra.

A tájékoztatás megadása történhet írásban – különféle levelekben, nyomtatványokon, szabályzatokban, akár szóban is. Az adatkezelőnek igazolnia kell a tájékoztatás megtörténtét, így – egyes kivételektől eltekintve - az írásbeli, dokumentált tájékoztatási forma a főszabály.

Minthogy a tájékoztatást mindig az adott adatkezelésre jellemző sajátosságok szerint kell kialakítani, így a szerteágazó célú és különböző jogalapú adatkezelések esetében egy tipikus formaszöveget nem lehet meghatározni.

Az előzetes tájékoztatás minőségével és elérhetőségével összefüggő követelmények

A tájékoztatás közérthetőségének biztosítása

 • Nem fogadható el az a gyakorlat, amennyiben az adatkezelő pusztán szó szerint megismétli a jogszabályok szövegét.

 • Egy adatkezelési tájékoztató megfogalmazása során nem annak van jelentősége, hogy az adatkezelő ismeri-e az adatvédelem alapelveit, hanem arról kell tájékoztatást nyújtania, hogy az adatkezelése során ténylegesen hogyan is érvényesülnek az alapelvek.

A tájékoztató olvashatósága, áttekinthetősége

 • A tájékoztatónak strukturáltnak, könnyen áttekinthetőnek kell lenni.

 • A megfelelő tördelés kiemelt jelentőségű.

 • Emellett – megfelelő betűméret alkalmazásával – biztosítania kell a szöveg olvashatóságát.

 

A tájékoztató igazodjon az érintettek köréhez

 • Amennyiben az adatkezelés kiterjed külföldi állampolgárok személyes adataira (például egy hostel vendégkönyve, külföldieknek szóló pályázat), az adatkezelőnek biztosítania kell azt, hogy az adatkezelési tájékoztató legalább angol nyelven elérhető legyen.

A tájékoztató nem jognyilatkozat.

 

A tájékoztató ismertesse az adatkezelő egyedi adatkezelését

 • Az előzetes tájékoztatás akkor valósul meg, ha a szabályzat tartalmazza az adott szervezetre, cégre vonatkozó saját adatkezelési előírásokat.

 

A tájékoztató rendelkezésre állása, elérhetősége

 • Az adatkezelési tájékoztatónak a személyes adatok felvételekor az érintettek számára rendelkezésre kell állnia.

A törvényi előírásoknak megfelelő szabályzat kötelező elemei

 • Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége

 • Az adatkezelés célja

 • Az adatkezelés jogalapja

 • A kezelt adatok köre

 • Az adatkezelés időtartama

 • Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

 • Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

 • Az adatkezelésről szóló tájékoztatás

 • Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 • Az érintettek köre

A kifejtett szempontok alapján tekintsék át meglévő adatvédelmi és adatbiztonsági tájékoztatójukat, vegyék figyelembe az Önök által végzett adatkezelések sajátosságait, és szükség szerint végezzék el azokat a módosításokat, mellyel a tájékoztatási kötelezettségnek megfelelően eleget tesznek!

Kérés esetén professzionális segítséget nyújtunk.

Rövidített adatkezelési tájékoztató:

A weboldalon történő kapcsolatfelvétel (adatvédelmi teszt elküldése, weboldalon keresztül történő üzenetküldés) esetén az Ön személyes adatainak (név, e-mail cím, telefonszám) elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy megküldött adatait az Adatvédelmi Tanácsadó Kft. (és a közös adatkezelésben résztvevő más adatkezelők), mint adatkezelő a GDPR 6. cikk 1. a) pontja alapján kezelje. Az adatkezelés célja a kérdések, ajánlatkérések megválaszolása, kapcsolatfelvétel és -tartás. Érintettek mindazon természetes személyek, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, akik a weboldal szövegboxainak használatával az Adatkezelőtől a fent nevezett célokból információt kérnek. Az adatok kezelésének időtartama a cél megvalósulásáig tart főszabály szerint. Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga) az info@adatvedelmitauditor.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal teheti meg, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő adatbiztonsági intézkedései összhangban vannak a GDPR-ban és az Infotv. 25/I. §-ban foglaltakkal. A weboldal a wix.com weboldalkészítő portál segítségével jött létre, a wix.com használ, vagy használhat cookie-kat, de azokat az adatkezelő nem használja fel, felelősséggel azok után nem tartozik. Részletes adatkezelési és adatbiztonsági tájékoztatónkat megtekintheti itt

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now